سمینار کاهش آلودگی های شیمیایی

 سمینار کاهش آلودگی های شیمیایی مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی

سمینار کاهش آلودگی های شیمیایی مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جشنواره محصولات کشاورزی سالم

جشنواره محصولات کشاورزی سالم، بیولوژیک، گواهی شده و ارگانیک در استان اصفهان

جشنواره محصولات کشاورزی سالم، بیولوژیک، گواهی شده و ارگانیک در استان اصفهان

تشکیل کارگاه‌های آموزشی

تشکیل کارگاه‌های آموزشی کشاورزی ارگانیک توسط شرکت آبگینه زنده رود

همزمان

کارگاه‌های آموزشی کشاورزی ارگانیک توسط شرکت آبگینه زنده رود

کارگاه آموزشی تولید سیب زمینی

برگزاری کارگاه  آموزشی تولید سیب زمینی ارگانیک در سازمان جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی تولید سیب زمینی ارگانیک در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان


آخرین اخبار گوکرن