اصول کشاورزی زیستی مقدمه: اهمیت فرآیند کشاورزی زیستی برپایداری زیست محیطی، از لحاظ اثرات مثبتی است به شکل‌های مختلف بر پایداری درازمدت محیط زیست می‌گذارد. کشاورزان زیستی درراستای بهبود کیفیت خاک و کاهش آلودگی آب و هوا فعالیت های خود را انجام میدهند. آن‌ها تلاش می‌کنند به میزان کمتری از...